Vedtægter

Vendelboskaters


Vedtægter for klubben Vendelbo Skaters
§ 1. Navn


Klubbens navn er Vendelbo Skaters. Klubbens hjemsted er Brønderslev Kommune.


§ 1.1. Holdnavn.


Hold fra Vendelbo Skaters (VS) kan vælge at optræde enten som Vendelbo Skaters (VS) eller med tilkaldenavn/sponsornavn.


§ 1.2. Udpegning af holdnavn.


Det er klubbens bestyrelse, som fastsætter holdnavne for klubbens hold.


§ 1.3. Sponsorreglement.


Klubben må gerne, i forbindelse med sine aktiviteter, herunder deltagelse i turneringer, benytte sponsorfinansierede midler i det omfang, den til enhver tid siddende bestyrelse skønner det rimeligt.


§ 2. Formål.


Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet til skater- og rulleskøjte sporten i Brønderslev. Det sker bl.a. ved:

•at stå på rulleskøjter.

•at arbejde for udbredelse af rulleskøjtning.

•at sikre rimelige muligheder for at stå på rulleskøjter i Brønderslev.

•at arbejde for et godt sammenhold og kammeratskab blandt medlemmerne.


§ 2.1 Støtte til andre organisationer.


Bestyrelsen kan til enhver tid beslutte at støtte forskellige organisationer med midler fra klubbens indtægter. Hvilke organisationer der skal støttes afgøres ved simpelt flertal i bestyrelsen.

Grønhøjturen i Serritslev er et af mange tiltag som bestyrelsen ønsker at støtte hvert år.


§ 2.2. Tilknytning til landsforbund.


Klubben er medlem af Danmarks Gymnastik og Idrætsforening (DGI) og underkastet dette forbunds til enhver tid gældende love og bestemmelser.


§ 3 Medlemskab

Som aktive og passive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Enhver kan optages i klubben som støttemedlem.


§ 3.1. Indmeldelse.


Indmeldelse sker ved at skrive sig på den fremlagte medlemsliste ved en skater-aften. Ved optagelse i klubben opgives navn, adresse, fødselsdato (af hensyn til licens). Klubbens kasserer fører medlemsregister for klubben. Bestyrelsen forbeholder sig retten til at afvise anmodning om optagelse.


§ 3.2. Udmeldelse.


Udmeldelse skal fremsendes skriftlig med mindst 1 måneds varsel til den 1. i et kvartal (dvs. 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober). Så længe et medlem står i gæld til klubben, kan udmeldelse ikke finde sted. Alle medlemmer udmeldes automatisk ved sæsonafslutning.


§ 4. Eksklusion og karantæne.


Bestyrelsen kan vælge at ekskludere et medlem eller give karantæne, såfremt medlemmet bringer klubben eller klubbens medlemmer i miskredit. Hvis et medlem skal ekskluderes eller suspenderes af klubben, skal vedkommende pr. anbefalet brev indkaldes til et bestyrelsesmøde, hvor vedkommende skal have lejlighed til at forsvare sig, før sagen fremlægges for en generalforsamling. Det ekskluderede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

Hvis et medlem, som er ekskluderet, søger optagelse i klubben på ny, skal det ske skriftligt, og al gæld må inden da være betalt. For at optagelsen kan godkendes, skal vedkommende have 2/3 af de på generalforsamlingens stemmeberettigede stemmer. Et medlem, som har været ekskluderet af klubben, kan ikke ved sin indtræden i klubben igen opnå tillidsposter i bestyrelsen.


§ 4.1. Krav overfor klubben.


Udmeldte, udelukkede og ekskluderede medlemmer har intet krav på foreningens midler og formue.


§ 5 Kontingent.


Der betales 20 kr. i kontingent for medlemskab af foreningen pr sæson.

.

§ 6. Bestyrelsen.


Klubben ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en kasserer og op til 3 bestyrelsesmedlemmer. Klubbens bestyrelse skal minimum bestå af en formand og en kasserer. Bestyrelsesmedlemmer skal være gyldigt medlem af klubben. Medlemmerne af bestyrelsen skal være myndige og

bosat i Danmark. Bestyrelsen er klubbens øverste myndighed.


§ 6.1. Konstitution af bestyrelsen.


Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


§ 6.2. Bestyrelsesmøder.


Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder herom. Bestyrelsens møder er åbne.


§ 6.3. Beslutningsregler for bestyrelsen.


Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer og formanden er til stede; i formandens fravær næstformanden.


§ 6.4. Stemmelighed.


I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme - i hans fravær næstformandens stemme - udslaget.


§ 7. Regnskab.


Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren fører klubbens regnskab. Kassereren skal på bestyrelsens anmodning redegøre for regnskabet. Bestyrelsen påser, at udgifter og indtægter er dokumenterede.


§ 7.1. Godkendelse af regnskab.


Klubbens regnskab forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Regnskabet skal være revideret af revisorerne og bære påtegning herom.


§ 7.2. Økonomiske forpligtelser.


Klubben tegnes i økonomisk henseende af formanden og kassereren, Indgåelse af økonomiske forpligtelser skal forinden godkendes af bestyrelse. Medlemmerne, herunder bestyrelsesmedlemmerne, hæfter for klubbens økonomiske drift og dispositioner alene via deres klippekort.


§ 7.3. Foreningens formue.


Kassereren skal indsætte klubbens penge i et anerkendt pengeinstitut i Danmark. Kassereren må dog ligge inde med maksimalt kr. 1.000,00 til løbende udgifter.


§ 8. Generalforsamling.


Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest i marts måned. Generalforsamlingen afholdes i Brønderslev Kommune.


§ 8.1. Indkaldelse til generalforsamling.


Ordinær generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 21 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om, hvorvidt der indvarsles til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, samt tid og sted for mødet.


Senest 5 dage før afholdelse af generalforsamling skal medlemmerne modtage dagsorden for mødet bilagt de forslag, der skal behandles. For den ordinære generalforsamling fremsendes tillige bestyrelsens skriftlige beretning og regnskab med revisionspåtegning fra revisor.


§ 8.2. Ekstraordinær generalforsamling.


Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af medlemmerne skriftligt fremsender anmodning herom med angivelse af forhandlingsemne. Indkaldelse skal udsendes til medlemmerne indenfor 14 dage efter begæringens modtagelse. Indkaldelsesvarslet skal være på mindst 21 dage. Mødestedet bestemmes af bestyrelsen. Den fremsendte dagsorden må ikke fraviges.


§ 8.3. Dagsorden.


Dagsorden for generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:


 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetæller
 4. Formandens beretning
 5. Godkendelse af formandens beretning
 6. Evt. udvalgsberetninger
 7. Aflæggelse af regnskab
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Valg af
 10. a.bestyrelsesmedlemmer
 11. b.bestyrelsessuppleanter
 12. c.revisor
 13. d.revisorsuppleant
 14. Eventuelt§ 8.4. Fremsendelse af forslag.


Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


§ 8.5. Afgørelser og stemmeret.


På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflerhed. Eksklusion af medlemmer kræver dog 2/3 flertal.


Stemmeret har kun medlemmer, Hvert medlem har en stemme. Medlemsret såvel som stemmeret samt opnåelse af tillidshverv indenfor klubben opnås først efter 3 måneders medlemskab. Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre ordstyreren eller en af de fremmødte repræsentanter ønsker skriftlig afstemning.


§ 8.6. Valg af bestyrelse.


Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for en periode på 2 år. Bestyrelsesmedlemmer vælges således, at 1 vælges på lige år og 2 vælges på ulige år. Hvis der er bestyrelsesmedlemmer, der ikke ønsker genvalg eller der mangler medlemmer i bestyrelsen, er de pågældende poster op til valg ved førstkommende ordinære generalforsamling.


§ 8.7. Valg af suppleanter.


Der vælges op til 3 bestyrelsessuppleanter for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling, der om fornødent indtræder i bestyrelsen efter stemmeflerhed. Bestyrelsessuppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret ved bestyrelsesmøder.


§ 8.8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.


Der vælges ligeledes på den ordinære generalforsamling op til 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for et år ad gangen.


§ 8.9. Udvalg.


Bestyrelsen har bemyndigelse til at nedsætte udvalg og udpege træner i det omfang, den skønner det nødvendigt. Træner kan dog optræde uafhængigt, så længe vedkommende har bestyrelsens godkendelse.


§ 8.10. Referat.


Over det på generalforsamlingen passerede føres beslutningsreferat, der underskrives af ordstyreren og referenten og udsendes til klubbens medlemmer indenfor 30 dage.


§ 8.11. Deltagelse i landsforbundets møder.


Bestyrelsen udpeger klubbens repræsentant til overordnede organisationer.


§ 9. Vedtægtsændringer.


Vedtægtsændringer kan kun foretages på generalforsamling med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.


§ 10. Opløsning af klubben.


Opløsning af klubben kan kun ske på en dertil særlig indkaldt generalforsamling og kræver, at mindst halvdelen af klubbens medlemmer er til stede, samt at der er mindst 2/3 majoritet for denne beslutning. Klubben kan dog ikke opløses, såfremt mindst 5 medlemmer ønsker dets bestående.


§ 10.1. Klubbens midler ved opløsning af klubben.


Opløses klubben, og den på det tidspunkt er i besiddelse af formue, tilfalder klubbens formue den forening som den siddende bestyrelse beslutter den skal tilfalde.


§ 10.2. Klubbens stiftelse.


Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling.


Sidst rettet den 11.08.2019. Kontakt webmaster